HamletGALERIA PRÓBA MEDIA SPOTKANIA WWW
ZAGREB YOUTH THEATRE
Chorwacja/ Croatia


Autor/ Author: WILLIAM SHAKESPEARE
Przekład/ Translated by: JOSIP TORBARINA

Adaptacja i reżyseria/ Adapted and directed by: OLIVER FRLJIĆ

Premiera: 8 marca 2014
Premiere on March 8th, 2014

21,22.10.2016
19:00
Czas trwania/ Duration: 1 h 30 min (bez przerwy)/ (no interval)

Duża Scena Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi/ Main Stage of the Stefan Jaracz Theatre, Lodz
Spektakl w języku chorwackim/ Show performed in Croatian
Spektakl tłumaczony na język polski/ Polish subtitles
Na podstawie tłumaczenia Macieja Słomczyńskiego Dorota Jovanka Cirlić/
Based on Maciej Słomczyński’s translation by Dorota Jovanka Cirlić

Obsada/ Cast

Hamlet: Krešimir Mikić
Klaudiusz: Sreten Mokrović
Gertruda / Ofelia: Nina Violić
Poloniusz: Pjer Meničanin
Laertes: Jasmin Telalović
Horacjo: Goran Bogdan
Rozenkranc: Vedran Živolić
Gildenstern: Petar Leventić
Grabarz / Ksiądz: Milivoj Beader

Twórcy/ Creators
Adaptacja i reżyseria/ Adapted and directed by: OLIVER FRLJIĆ
Scenografia/ Scenery: PETRA VEBER
Kostiumy/ Costumes: SANDRA DEKANIĆ
Wybór muzyki/ Music selection: OLIVER FRLJIĆ
Oświetlenie/ Lighting: ALEKSANDAR ČAVLEK
Reżyser dźwięku/ Sound design: TOMISLAV KRALJIĆ
Rekwizytorzy/ Prop-person: ANTUN ANDRIJANIĆ, DANIEL LEVAN
Technicy/ Technicians: DAMIR KOVAČEVIĆ, MLADEN UREMOVIĆ, IVICA KRANŽELIĆ, DEAN MOGUŠIĆ, IGOR MANDIĆ, HRVOJE SVEČNJAK
Produkcja/ Production: ZAGREB YOUTH THEATRE
Producent/ Producer: MAJA GLADOVIĆ, NIKOLA BEBAN
Zrealizowano przy wsparciu Władz Miasta Zagrzeb i i Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji/ With a major contribution from City of Zagreb and Republic of Croatia Ministry of Culture
http://www.zekaem.hr
O spektaklu
Czy Hamlet Szekspira jest najgenialniejszym dramatem w historii światowego teatru, który – przekraczając literackie struktury – niewątpliwie uczynił Księcia Danii najsłynniejszym Duńczykiem? Czy rację miał Jan Kott, zaliczając go do wąskiego grona bohaterów literackich żyjących poza tekstem, poza teatrem? Czy też jest to po prostu niezbyt udana sztuka, daleka od Szekspirowskich arcydzieł artystyczna klapa, jak chciał T.S. Eliot? A może jest trzecie, kompromisowe rozwiązanie, zapewniające Hamletowi miejsce wśród tych tajemniczych utworów, o których zawsze dużo się mówi, ale niewiele na ich temat zostało naprawdę powiedziane? Tych, które nadal nas zaskakują, ponieważ nawet kilkaset lat od ich powstania nie odnaleźliśmy zrozumiałych lub w pełni poprawnych odpowiedzi na pytania, które zostały w nich postawione.
Czy jest aktem odwagi wystawianie Hamleta w nieheroicznych czasach, kiedy staje się jasne, że nasze zmagania – niezależnie od dzielności, z jaką je podejmujemy – nie przybliżają nas do rozwiązania, a nasza przyszłość od dawna już nie zależy od zapału Fortynbrasa? Współczesność, w której żyjemy, wymaga nowego Hamleta, podobnie jak każda inna epoka. Dzisiaj zaskoczyć nas może tylko jednoczesność teatralnych wypowiedzi, które nie wymagają odpowiedzialności, forma, która zyskuje nadrzędne znaczenie oraz napisany w nowym duchu scenariusz. Bo nie zaskoczą nas już kwestie dwoistości władzy i jej politycznych mechanizmów, powtarzające się obrazy zbrodni, skrucha towarzysząca występkom, różnorakie formy wynikającego z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych szaleństwa, czy też metafizyczny ból, którego powodem jest brak miłości.

About the play
Is Shakespeare's Hamlet the most ingenious piece of drama literature  in the history of world theatre, one which, surpassing the literary frameworks, renders the Prince of Denmark the undoubtedly most famous Dane… "One of the few characters that live outside the text, that live outside the theatre…" (Jan Kott)? Or is it only a not quite successful drama, as "far from being Shakespeare"s masterpiece, the play is most certainly an artistic failure" (T. S. Eliot)? Or is there a third, compromise solution providing Hamlet a place in schedules of those mysterious pieces that are always talked about a lot, without much being said. Those that still surprise us, because even after hundreds of years we still do not find comprehensible or completely correct answers to the questions raised in the piece. Furthermore, is it courage to dare to re-cast Hamlet in not-so-heroic times when it becomes clear that, no matter how brave, our own struggles would not bring us to any solution, while, for a long time now, our future does not depend on Fortinbras» willingness anymore.
The time we live in calls for a new Hamlet, indeed, just like any other time, for that matter. We might be surprised only by the simultaneity of theatrical speech that does not call to account, a form that converts into the governance and morale of a different script. Neither the issues of duality of power, nor its political mechanisms, or repeating of the images of the crime, or remorse after the sin, or different forms of madness evoked by internal or external forces, or metaphysical pain caused by the lack of love.

Biogram reżysera
Oliver Frljić (ur. w 1976 r. w Bośni i Hercegowinie) – chorwacki reżyser, pisarz, aktor i teoretyk, absolwent filozofii, religioznawstwa i reżyserii teatralnej. W 1995 r. założył Le Cheval Theatre, z którym zrealizował ponad 40 projektów. Oprócz tego pracuje dla chorwackiego radia. Za swoje inscenizacje otrzymał liczne nagrody i zaproszenia na międzynarodowe festiwale teatralne, m.in. Wiener Festwochen (2010, "Mrzim istinu! (Ich hasse die Wahrheit!"). W sezonie 2012/13 wyreżyserował kilka spektakli dla Schauspielhaus Graz. Spektakl "Zoran Dindić" prezentowany był m.in. podczas biennale "Neue Stücke aus Europa" w Wiesbaden oraz na festiwalu BITEF w Belgradzie. Z wyreżyserowanym dla Schauspielhaus Düsseldorf "Black Box Schule" wystąpił podczas Heidelberger Stückemarkt. Jest byłym dyrektorem Chorwackiego Teatru Narodowego w Rijece oraz członkiem projektu wymiany międzyteatralnej z HAU Hebbel Am Ufer, organizowanej przez Robert Bosch Foundation. Obecnie pełni funkcję kierownika projektu Rijeka 2020 / Europejska Stolica Kultury.

Biography of the director
Oliver Frljić was born in Bosnia-Herzegovina in 1976. He lives and works as a director, writer, actor and theorist in Croatia, where he studied philosophy, religion, and directing. In 1995 he founded Le Cheval Theatre, where he has already developed more than 40 projects. In addition he works for Croatian radio. Frljić has received numerous awards for his stagings and has been invited to international festivals, including the Wiener Festwochen in 2010 with "Mrzim istinu! (Ich hasse die Wahrheit!)". During the 2012/13 season the director staged several works at the Schauspielhaus Graz. The theatre biennale "Neue Stücke aus Europa" in Wiesbaden and the BITEF Festival in Belgrade presented his "Zoran Dindić". Recently his "Black Box Schule", which was developed at the Schauspielhaus Düsseldorf, was selected for the Heidelberger Stückemarkt. He was the director of the Croatian National Theatre in Rijeka. Oliver Frljić is part of a stage exchange project (Robert Bosch Foundation) with HAU Hebbel am Ufer. Today, Oliver is head of the project Rijeka 2020 / The European Capital of Culture.

O teatrze
Zagreb Youth Theater należy do czołówki europejskich teatrów współczesnych. Uznanie w Chorwacji i za granicą przyniosły mu wielokierunkowe założenia programowe, doświadczony zespół artystyczny, zaplecze akademickie kształcące przyszłych wykonawców oraz rozwijające świadomość publiczności, a także otwartość na projekty pozainstytucjonalne i tematykę usytuowaną na przecięciu gatunków. ZYT współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi, przygotowuje prezentacje spektakli gościnnych oraz bierze udział w wielu koprodukcjach na arenie krajowej i europejskiej. Szeroki kontekst kulturowy umożliwia ZYT tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju zróżnicowanych praktyk artystycznych, wspieranie licznych inicjatyw twórczych i intelektualnych oraz promocję pozytywnych wartości społecznych.  
Na poziomie programowym, działalność ZYT oparta jest na konsekwentnych interpretacjach klasycznych tekstów dramatycznych przez pryzmat nowych paradygmatów teatralnych oraz tekstów współczesnych dramaturgów i współczesnej twórczości lokalnej, odnoszącej się do konkretnych aspektów rzeczywistości społecznej. Klasycy przyciągają uwagę kolejnych pokoleń ze względu na uniwersalność (i powiązaną z nią aktualność) poruszanych tematów, podczas gdy szeroko pojęta współczesna twórczość dramatyczna przykuwa uwagę odbiorców swoim skupieniem na kontekście lokalnym oraz szeroką optyką społeczną. ZYT realizuje również projekty autorskie, które odchodzą od szablonowych rozwiązań w dziedzinie teatru, tańca oraz dominujących koncepcji w dziedzinie sztuk scenicznych.
ZYT kwestionuje powszechnie przyjętą rzeczywistość społeczną i polityczną, przełamując schematy neokonserwatyzmu oraz analizując zjawiska ekstremistyczne i wykluczanie obywateli z procesów decyzyjnych. Teksty chorwackich dramaturgów krytykują codzienność ich kraju oraz przemoc polityczną i medialną wobec obywateli, jednocześnie podejmując próby przełamania zastanego stanu rzeczy za pomocą eksperymentów formalnych oraz powstających w ich wyniku zadziwiających światów. Z kolei wystawiane na scenie ZYT współczesne dramaty europejskie radykalnie komentują obecną rzeczywistość społeczną, przybliżając widzom indywidualne sposoby jej postrzegania oraz wpisane w te teksty idee. Współpraca z autorami badającymi nowe idiomy sceniczne, takimi jak Rene Medvešek czy Bobo Jelčić, jest jednym ze znaków rozpoznawczych ZYT. Zespół zachęca młodych autorów i autorki do poszukiwania nietypowych modeli performatywnych na potrzeby przyszłych dzieł, wspiera autorskie idiosynkrazje oraz eksponuje potencjał poznawczy drzemiący w poetykach poszczególnych twórców. Równie ważny element programowy w działalności ZYT stanowią projekty taneczne oraz koprodukcje interdyscyplinarne we współpracy z autorami i zespołami artystów bez stałej afiliacji i wsparcia instytucjonalnego.

About the theatre
The Zagreb Youth Theater is a modern, prestigious theater hand in hand with recent European trends in performing arts, recognized and respected outside the Croatian borders as well. Multidirectional programming guidelines, an experienced and agile ensemble, the College as the core of future professionals and theater-conscious audience, openness to projects of the non-institutional scene, and a preference for exploring and various interlacings of genre make it a special and important junction on the Croatian theater map. By networking with a number of international organizations, supporting hostings, and participating in co-productions, the ZKM Theater has established its position in the European theater space as well. In a wider cultural context, it enables the conditions for the development of various artistic practices, encourages creativity and cultural and spiritual enrichment, recognizes positive social values, and impacts their growth.
At the program level this is legitimized by insistence on staging dramatic texts of classics re-evaluated by new theatre paradigms and texts of contemporary world playwrights, along with the works of local contemporaries who speak up about concrete issues of social reality, and then also the realization of authors» projects that depart from dramatic templates and dance and other concepts of performing arts. Classics occupy the attention of upcoming generations with their universal and therefore always current topics, while drama writing of the contemporaries of diverse interests and focuses is selected according to its relevance to local, but also a wider social context. The ZKM Theater is actively engaged in questioning social and political actualities, the breakthrough of a new conservativism, extremist phenomena, and citizen disempowerment. Manuscripts of Croatian playwrights on one hand criticize the Croatian everyday life, political and media violence against citizens, and on the other hand they try to abolish this reality, trying out dramatic forms/forms of drama and shaping utterly bizarre worlds. Adding to this, the contemporary European drama staged on the scene of the ZKM Theater radically affects the social reality, bringing closer individual perception and conceptions it reflects. A cooperation with authors who explore new stage vocabularies, such as Rene Medvešek and Bobo Jelčić, are the ZKM Theater"s trademark, and young authors will be encouraged to find atypical performance models in the future as well. By nurturing idiosyncratic authorial approaches, at the same time the potentials of individual actors» poetics are also explored. Dance projects, as well as those of different disciplinary determinations made in collaboration with authors and groups that do not have a constant institutional and production support make another, no less important program component.GALERIA PRÓBA MEDIA SPOTKANIA WWW