JuliaGALERIA TRAILER WWW MONTAŻ PRÓBA
 KULISY  ZAPOWIEDŹ SPOTKANIACOMPANHIA VÉRTICE (CIA VÉRTICE DE TEATRO)
Brazylia/ Brazil


Adaptacja Panny Julii Augusta Strindberga/
Adaptation of Mademoiselle Julie by August Strindberg

Adaptacja i reżyseria /Adapted and directed by: Christiane Jatahy
Występują/ Performed by: Julia Bernat and Rodrigo dos Santos

Występuje w filmie/ Performed in the film: Tatiana Tiburcio

Premiera: Październik 2011, Rio de Janeiro
Premiere on October, 2011, Rio de Janeiro

28,29.10.2016
19.00

SPEKTAKL TYLKO DLA WIDZÓW DOROSŁYCH.
Czas trwania/ Duration: 70 min/ 70 min  (bez przerwy)/ (no interval)
Duża Scena Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi/ Main Stage of the Stefan Jaracz Theatre, Lodz

Spektakl w języku portugalskim/ Show in Portuguese
Spektakl tłumaczony na język polski/ Polish subtitles: Dorota Kwinta

Twórcy/ Creators
Reżyseria/ Directed by: Christiane Jatahy
Adaptacja Panny Julii Augusta Strindberga/ Adaptation of Miss Julie by August Strindberg: Christiane Jatahy
Scenografia/ Set design: Marcelo Lipiani, Christiane Jatahy
Reżyseria światła/ Lighting design: Renato Machado, David Pacheco
Kostiumy/ Costume: Angele Fróes
Muzyka/ Music: Rodrigo Marçal
Zdjęcia/ Photography: David Pacheco
Kamera na żywo/ Camera Live: Paulo Camacho
Operator video/ Video operator: Felipe Norkus
Operator światła i dźwięku/ Light and sound operator: Leandro Barreto
Menadżer sceny/ Stage manager: Thiago Katona
Menadżer trasy/ Tour Manager: Henrique Mariano
Realizacja/ Realization of Cia Vértice de Teatro
Cia Vértice is support by Petrobras./ Cia Vértice jest wspierana przez Pertobras.
Produkcja i dystrybucja w Europie/ Diffusion-Production for Europe: Le CENTQUATRE-PARIS
www.christianejatahy.com.br

O spektaklu
W adaptacji Panny Julii Augusta Strindberga scena jest miejscem spotkania teatru z filmem.

W Julii teatr zmienia się w powstające na żywo kino, obnażając kinematograficzne konwencje. Dzięki użyciu nagranych wcześniej fragmentów oraz scen rejestrowanych na żywo, film powstaje każdego wieczoru w obecności widowni, tworząc nieustanne napięcie między teatrem i filmem, klasyką i współczesnością.

Julia pokazuje różne poziomy fikcji, dostrzegalne wyłącznie dzięki obecności aktorów na scenie oraz szczegółowym kadrom. Adaptując Strindberga, Jatahy przenosi konflikt przedstawiony w sztuce do czasów współczesnych. Rozgrywa się on każdego dnia, w którym publiczność ogląda spektakl, prowokując widzów do pytań o własną tożsamość oraz stosunek do Julii i Jeana (w wersji Jatahy – Jelsona) w dzisiejszej Brazylii.

Tam, gdzie Strindberg wykorzystał dziewiętnastowieczną dramaturgię, aby przybliżyć związek dwojga ludzi tak odmiennych od siebie, choć jednocześnie tak sobie bliskich, Jatahy zastosowała kamerę. Jej ciągła obecność na scenie oraz nieustannie dawane świadectwo przełamują schematy, wychodząc na przeciw spojrzeniu współczesnej publiczności.

About the play
In fact, JULIA, an adaptation of August Strindberg's play Miss Julie, brings together theater and film on stage.
In JULIA Theater becomes live cinema and the cinematic structures are exposed.
By using pre‐filmed footage and scenes filmed live, the film is built in the presence of the public on each day of the performance. It creates a permanent friction between theatre and film, between the classic and the contemporary.
It reveals different levels of fiction from what can be only perceived with the presence of actors on stage and the detailed framing of cinema. This adaptation brings the conflict of the original play to the here-and-now, to the every day on which the public sees the play and asks themselves who they are and how they relate to Julia and Jean (named Jelson in this adaptation) in today's Brazil.
Where Strindberg used his 19th Century dramaturgy to magnify the relationship between two human beings so different though so close, Jatahy has used a camera. Presence and permanent testimony break through and build together this contemporary encounter with the gaze of the public.

Sylwetka reżysera
CHRISTIANE JATAHY

Christiane Jatahy jest pisarką, reżyserem  teatralnym i filmowym. Ukończyła studia teatralne i dziennikarskie, posiada wyższe wykształcenie w zakresie Sztuki i filozofii. W swojej twórczości porusza się na przecięciu wielu płaszczyzn artystycznych oraz dialoguje z nowo tworzącymi się dyspozytywami*.

W 2004 r. rozpoczęła pracę nad trylogią zatytułowaną "A chair for loneliness, two for the dialog and three for society" (Krzesło dla samotności, dwa dla dialogu i trzy dla społeczeństwa) , na którą składają się spektakle "The Studio Apartment (Conjugado)", "The lack that pushes us" oraz "Cut". W projektach tych Jatahy bada granice między rzeczywistością i fikcją na scenie oraz matryce konstrukcji utworów dramatycznych w ramach kolektywnego procesu, na który składają się różne dyspozytywy* generujące twórcze napięcie oraz wielopoziomowe powiązania między sceną i widownią.

W 2009 r. zadebiutowała jako reżyserka filmowa, tworząc "The lack that pushes us", trzynastogodzinny, niepoddany obróbce montażowej film, kręcony non-stop przez trzy kamery. Obraz w wersji edytowanej prezentowany był na międzynarodowych festiwalach filmowych oraz przez trzy miesiące w brazylijskich kinach. Materiał sprzed edycji wyświetlany był jednocześnie na trzech ekranach kinowych przez trzynaście godzin w ramach performatywnych seansów kinowych, które rozpoczynały się i kończyły dokładnie o tej samej porze, co kręcenie filmu, tj. od 17:30 do 6:30 rano.

W 2010 r. miała miejsce premiera projektu "Cut", sztuki edytowanej na żywo, której struktura dramaturgiczna podlegała zmianom podczas każdej z kolejnych prezentacji. Spektakl wystawiany jest jednocześnie na scenie oraz w przestrzeni otaczającej teatr, przy użyciu kamer monitoringu zainstalowanych na potrzeby produkcji. Niektóre ze scen, wykonywane na ulicy, widzowie oglądają na ekranie wewnątrz teatru.

W 2012 r. Jatahy wyreżyserowała w Londynie projekt "In the comfort of your home", dokumentalną instalację video, prezentującą performanse 30 brazylijskich artystów i artystek w angielskich domach.

Rok wcześniej miała miejsce premiera Julii, spektaklu  teatralno-kinowego, wykorzystującego materiał audiowizualny w czasie rzeczywistym. W 2012 r. Jatahy otrzymała za Julię nagrodę Shell Award za najlepszą reżyserię.

Spektakl prezentowany był na festiwalach Kunstenfestivaldesarts (Bruksela), Wiener Festwochen (Wiedeń), Zuercher Theater Spektakel (Zurich), Noordezon Festival (Groningen), Temps d"Images (Paryż) oraz Keuze Festival (Rotterdam).

Christiane Jatahy jest artystką-rezydentką le CENTQUARTRE-PARIS. Okrzyknięto ją rewelacją festiwalu Temps d"Image (2013), organizowanego przez le CENTQUATRE-PARIS i ARTE.

*dyspozytyw (dispositif) – termin używany przez francuskiego socjologa i filozofa Michaela Foucault, odnoszący się do różnych instytucjonalnych, fizycznych i administracyjnych mechanizmów oraz struktur wiedzy, które wzmacniają i utrzymują sprawowanie władzy w organizmie społecznym.


CHRISTIANE JATAHY
Christiane Jatahy is an author, theater director, and filmmaker. She graduated in theater and journalism, and holds a graduate degree in Art and Philosophy. Her works dialog with multiple artistic fields and new creative dispositifs*.

In 2004 she started developing the trilogy entitled "A Chair for Loneliness, two for the dialog and three for society", made up of the plays "The Studio Apartment (Conjugado)", "The Lack that pushes us", and "Cut".

These projects were developed by exploring the boundaries between reality and fiction on the stage and a matrix for constructing dramaturgical pieces in a collaborative process that also includes different dispositifs* to generate creative tension and multiple relational networks between the scene and the audience.
In 2009, the work expanded toward cinema with the film "The Lack that pushes us", shot non-stop for 13 hours, with no cuts, by three hand-held cameras. The edited footage became a feature film that has been shown in international festivals and remained on display in cinemas in Brazil for twelve weeks. The raw footage of the film was projected simultaneously on three cinema screens for thirteen hours in a cinematic performance that started and ended exactly at the same time as the shooting: between 5.30 p.m. and 6.30 a.m.

2010 saw the premiere of "Cut", a play edited live, with a dramaturgical structure that changes at each new performance night. The play is set both on the stage and in the area surrounding the theater, where surveillance cameras are installed by the production. Some of the scenes are performed on the street and are watched by the audience inside the theater.

In 2012, Jatahy directed in London the project "In the comfort of your home", a documentary video installation that showed performances by 30 Brazilian artists at English homes.

"Julia", a combination of theater and live cinema opened in 2011. It was awarded the Shell Award for Best Director in 2012.
The play was shown at the following festivals: Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Wiener Festwochen (Vienna) Zürcher Theater Spektakel (Zurich), Noordezon Festival (Grooening), Temps d"Images ( Paris), and Keuze Festival (Rotterdam).

Christiane Jatahy is in residency at le CENTQUATRE-PARIS and has been the revelation of the edition 2013 of the festival Temps d"Images at the CENTQUATRE-PARIS in partnership with ARTE .

*dispositif – is a term used by the French sociologist and philosopher Michel Foucault. It refers to various institutional, physical and administrative mechanisms and structures of knowledge which reinforce and maintain the exercise of power within social bodies.  

O teatrze
Companhia  Vértice (Cia Vértice de Teatro)
Companhia Vértice powstała w celu formalnego poszerzenia badań nad językami teatralnymi, współczesnymi metodami komunikacji oraz doświadczeniem współuczestnictwa  widzów i artystów – generuje nowe podejścia i perspektywy dotyczące sztuk scenicznych. Zespół bada konceptualne granice kategorii takich jak: obecność aktora na scenie w danym momencie (tu i teraz), odniesienie do postaci fikcyjnych, łączenie rzeczywistości z fikcją w celu stworzenia trzeciej przestrzeni teatralnej, intencjonalne zamazywanie fizycznego podziału na aktorów i widownię, komunikacja z innymi obszarami sztuki oraz wykorzystanie niekonwencjonalnych przestrzeni i nietypowe wykorzystanie przestrzeni tradycyjnych. Celem badań prowadzonych przez Companhię Vértice jest wyzwolenie doświadczenia teatralnego, w celu umożliwienia publiczności bardziej aktywnego udziału w prezentowanych spektaklach.

Poza aparatem twórczym, główną treścią dzieł Christiane Jatahy jest brazylijska rzeczywistość i przyglądanie się współczesnemu społeczeństwu tego kraju. Codzienność wkracza na scenę dzięki badaniom terenowym poprzedzającym spektakl oraz licznym odwołaniom do czasu rzeczywistego, do tego, co "tu i teraz".

About the theatre
Companhia  Vértice (Cia Vértice de Teatro)
Cia. Vértice was created to formally expand research into theater languages, contemporary methods of communication and the subsequent experience on participating viewers and artists – generating new approaches and perspectives in regards to the stage. The company investigates conceptual borderlines – ideas such as; the actor in the scene in the present moment (here and now) and the reference to a fictional character, combining reality and fiction to create a third theatrical zone, the intentional blurring of the physical division between the actor and the audience, communication with other artistic areas and the use of unconventional spaces or unconventional use of traditional spaces. The purpose of this research is to liberate the theatrical experience for the viewer so that he may participate more actively in the presentation.
Besides the creative apparatuses, the main content of all works by Christiane Jatahy is the reality of Brazil and the focus on the present society of this country. Real life steps onto stage by means of the field research carried out prior to the play and through the connection of the work to the present time, to the here and now.GALERIA TRAILER WWW MONTAŻ PRÓBA
 KULISY  ZAPOWIEDŹ SPOTKANIA